Regulamin

A. ZACHOWANIE NA SALI

1.     Zabrania się wchodzenia na salę, a zwłaszcza na matę w butach. Na Sali, podczas treningów obowiązuje czyste obuwie sportowe.

2.     Cenne przedmioty, takie jak: odzież, zegarki, biżuteria, telefony i inne, należy zabrać ze sobą na salę. Instruktor, nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.

3.     Zabrania się wchodzenia na matę bez zgody instruktora.

4.     Podczas treningów obowiązującym strojem jest biała koszulka KM, czarne spodnie, obuwie sportowe.

5.     Ubiór należy utrzymywać w czystości.

6.     Zabrania się hałasowania podczas prowadzenia zajęć. Zakaz dotyczy także rodziców oraz małych dzieci nie biorących udziału w treningu.

W wyjątkowych okolicznościach instruktor może poprosić osobę ćwiczącą lub rodzica o opuszczenie sali.

7.     Bezwzględnie zabrania się wnosić na matę ( a tym bardziej konsumować ) żywność.

8.     Polecenia instruktora prowadzącego trening powinny być wykonywane bezzwłocznie.

9.     Podczas treningu, nie ma miejsca dla arogancji i egoizmu.

10.  Zajęcia prowadzone będą osobiście przez instruktora Mariusza Zarzyckiego lub przez instruktorów wyznaczonych przez niego.

11.  Telefon komórkowy należy bezwzględnie wyłączyć lub wyciszyć jego dzwonek.

B. WYMAGANIA

1.     Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do dostarczenia Karty Uczestnika, pisemnej zgody na treningi dziecka, które nie ukończyło 18 lat. Pismo to należy doręczyć najpóźniej na drugim treningu.

2.     Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dostarczenia wypełnionej Karty Uczestnika.

3.     W przypadku niedostarczenia wypełnionej Karty Uczestnika, uczestnik zajęć bierze pełnoprawną odpowiedzialność za ewentualne urazy powstałe podczas treningu.

C. INNE ZAGADNIENIA OGRANIZACYJNE.

1.   Strój - Strój treningowy w pierwszym roku treningów jest dowolny.

W drugim roku oczekujemy noszenia oficjalnego stroju Krav Maga.

2.   Egzaminy - Raz w roku szkolnym odbywają się egzaminy. Do egzaminu może przystąpić student, który uiścił opłatę członkowską na konto SKMP.

Egzaminy poprawkowe nie są przewidywane. Kolejna możliwość przystąpienia do egzaminu, pojawi się dopiero podczas kolejnej sesji egzaminacyjnej lub na letnim obozie.

3.  Staże, Seminaria, Szkolenia - Kilka razy do roku organizowane są staże. Staże, szkolenia, nie są obowiązkowe krajowe, jednakże oczekuję się zaangażowania ze strony studentów w imprezach organizowanych
przez SKMP w celu podnoszenia i weryfikowania swoich umiejętności z pozostałymi członkami SKMP. Staże są płatne. Osoby stowarzyszone w SKMP upoważnione są do zniżki.

4.   Obozy - W okresie letnich wakacji organizujemy wyjazdowe obozy dla młodzieży i dorosłych.

Obozy są płatne. Osoby stowarzyszone w SKMP upoważnione są do zniżki.

 

D. OPŁATY

1.   Opłata za treningi jest zryczałtowana i stała.

2.   Opłata obejmuje 3 treningi w tygodniu, minimum 12 w miesiącu.

3.   Opłatę należy wnosić najpóźniej na drugim treningu w danym miesiącu.

4.   W przypadku dłuższej nieobecności ćwiczącego na treningach, uczestnik może zmniejszyć kwotę opłaty, za miesiąc, w którym ta nieobecność wystąpiła. Niezbędne jest uzasadnienie nieobecności.

5. Składki członkowskie - Osoby trenujące w sekcjach SKMP zobowiązane są do uiszczenia składki członkowskiej w okresie szkoleniowy jest od 01.09.br … do 31.08.roku następnego.

6. Wszystkie informacje na temat opłat umieszczone są w odnośniku Opłaty.

Pytania na nieporuszone zagadnienia proszę kierować bezpośrednio do instruktora.